Tagarchief: spelling

Een nieuw schooljaar

De vakantie zit er op, vanaf vandaag is elke basisschool in Nederland weer van start gegaan. Ook wij hebben een tijdje niets gepubliceerd, maar vanaf nu zullen er weer regelmatig berichten te lezen zijn over school en studie.

Kinderen die nu zijn begonnen met groep 8 van de basisschool moeten zich, hopelijk met hulp van de school, gaan voorbereiden op de Cito-toets. Eén van de belangrijke onderdelen is spelling. Zoals ik al eerder heb geschreven is bijvoorbeeld het regelmatig lezen van een krantenartikel, het vervolgens opzoeken van de moeilijke woorden en het samenvatten van het artikel in twee of drie zinnen een hele goede oefening om begrijpend lezen en de woordenschat razendsnel op een hoger niveau te brengen.

Een leuke manier om je vaardigheid in spelling eens te testen, is het maken van het Groot Dictee voor kinderen. Via de volgende link kun je een poging wagen: http://grootdictee.nps.nl/page/grootkinderdictee?jaar=2009

Entreetoets oefenen

Een goede score voor de entreetoets bereik je niet alléén met veel oefenen; minstens zo belangrijk (en helaas noodzakelijk) is een duidelijke en begrijpelijke uitleg van alle onderdelen van deze belangrijke toets in groep 7.

‘Oefenen voor de Entreetoets’ is de meest complete manier om je voor te bereiden op de entreetoets. Het lesmateriaal dat wij in onze bijlessen gebruiken, is gebundeld in een handleiding van ruim 110 pagina’s. In deze handleiding van Beter-Bijles worden alle onderdelen van de entreetoets – taal, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden – intensief behandeld. Een ruime hoeveelheid oefenopgaven en een aantal oefentoetsen completeren de bundel.

Het is onterecht dat er op de basisschool weinig aandacht wordt besteed aan voorbereiding op de entreetoets. Terwijl er voor de cito-toets in groep 8 gemiddeld zo’n drie maanden wordt geoefend, wordt de entreetoets behandeld als een ondergeschoven kindje. En dat is opmerkelijk, omdat vanaf dit jaar het resultaat van deze toets belangrijker is dan het resultaat van de cito-toets in groep 8: op basis van de resultaten van de entreetoets wordt een schooladvies afgegeven.

Beter-Bijles hanteert een eigen, succesvolle lesmethode die is gebaseerd op datgene wat een leerling van groep 7 voor de entreetoets moet weten. In de methode wordt aandacht geschonken aan de benodigde basiskennis en aan de theorie achter de specifieke toetsonderdelen. Vervolgens wordt met sommen specifiek geoefend op het soort opgaven en de vraagstelling zoals die in de toets voorkomen.

In het rekengedeelte van de handleiding worden naast de belangrijke ‘rekentips and tricks’, de volgende onderdelen uitgelegd: breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen, afstand, oppervlakte en inhoud. In het taalgedeelte wordt ingegaan op werkwoordspelling, persoonsvorm, husselteksten, gatenteksten, begrijpend lezen en woordenschat. Tenslotte wordt in het hoofdstuk studievaardigheden alle benodigde informatie gegeven over schema’s, grafieken, tabellen en diagrammen.

Bestellen? Je kunt de syllabus bestellen via deze link: http://www.beter-bijles.nl/bestel.php?oefenboek=entreetoets. De prijs bedraagt € 72,50 (incl. verzendkosten).

Een tweetal voorbeeldpagina’s uit de oefensyllabus: de inhoudsopgave en een pagina uit het gedeelte rekenen (klikken voor groot)…..

Vragen over entree- of Cito-toets

Over ruim vijf weken krijgen de kinderen van groep 7 de entreetoets voorgeschoteld. Maar wat houdt die toets precies in en wat kan uw kind verwachten? Hoewel ik in een aantal vorige posts heb geprobeerd één en ander te verduidelijken, kan ik me voorstellen dat er veel vragen over blijven. In de zoekopdrachten waar ik als blogbeheerder natuurlijk inzicht in heb, wordt veel gezocht naar allerlei onderwerpen die met de entree– en cito-toets te maken hebben. Daarom nodig ik u bij deze uit gebruik te maken van de ‘laat een reactie achter’-knop onder dit bericht en uw vraag te stellen. Ik zal uw vraag dan per omgaande beantwoorden.

CITO: nog enkele ‘tips and tricks’

Ik heb het al eerder gezegd, rekenen wordt een stuk gemakkelijker als je op de hoogte bent van een paar handigheidjes. Specifiek voor de komende CITO-toets zal ik er nog een paar noemen. De volledige lijst met ‘Tips and Tricks’ kunt u vinden in ons Oefenboek voor de Cito-toets.

Het Cito-onderdeel ‘taal’ bestaat onder meer uit een aantal teksten waarover vragen worden gesteld.  De vragen hebben meestal betrekking op een paar nader genoemde zinnen, bijvoorbeeld zin 27 en 28; lees in dit geval niet alleen de twee zinnen die worden genoemd, maar begin al te lezen bij bijvoorbeeld regel 20. Het gezochte antwoord staat meestal beschreven in het voorafgaande stuk tekst.

Op het onderdeel werkwoordspelling is een goede score te behalen als rekening wordt gehouden met een paar regels: bedenk, ter controle van de juiste spelling, altijd eerst wat het hele werkwoord is. Gebruik, als de zin in de tegenwoordige tijd staat, het werkwoord ‘lopen’ om te controleren of je wel of niet een -t moet schrijven. Staat de zin in de verleden tijd, of betreft het een voltooid deelwoord, controleer dan of de laatste letter van de stam wel of niet een letter van ’t kofschip (x) is. Is dit het geval, dan moet de verleden tijd op -te(n) eindigen en het voltooid deelwoord op -t. Zo niet, dan eindigen de werkwoordsvormen op respectievelijk -de(n) en -d. Tenslotte moet een voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, altijd zo kort mogelijk worden geschreven, bijvoorbeeld ‘de foto’s zijn vergroot‘ wordt: ‘de vergrote foto’s’.

O ja…..de ochtenden voor de CITO-toets goed ontbijten, want dat is goed voor de concentratie. En tijdens de toets géén suiker (snoep) eten, dat zorgt alleen voor een tijdelijke opleving. Ik wens iedereen veel succes!

CITO: een spellingtoets

Het onderdeel taal op de cito-toets is met 100 van de 200 vragen het meest omvangrijk. Het grootste deel van de toets bestaat uit opgaven die te maken hebben met begrijpend lezen. Het belangrijkste advies dat kan leiden tot een goed resultaat is veel lezen en veel oefenen met oude cito-toetsen. Eén vijfde deel van deze 100 vragen gaat over spelling, onder andere spelling van werkwoorden. Juist op dat laatste onderdeel is met een aantal simpele spelregels een hele goede score te behalen.

De regels: staat een zin in de tegenwoordige tijd, gebruik dan ter controle van de juiste spelling het werkwoord ‘lopen’. Hoor je een ‘t’, dan schrijf je die ook bij het betreffende werkwoord. Staat een zin in de verleden tijd of betreft het een voltooid deelwoord, ga dan eerst terug naar het hele werkwoord en kijk of de laatste letter van de stam een letter van “t kofschip (x)” is of niet. Zo ja, schrijf je de verleden tijd met -te(n) en het voltooid deelwoord met een -t. Zo niet, met respectievelijk -de(n) en een -d. Een kind kan de was doen. (Wellicht ten overvloede, een vervoeging van de verleden tijd eindigt nooit op -dt; in oudere cito-toetsen is regelmatig het zinnetje ‘hij boodt op ….’ voorgekomen).

Na de publicatie van enkele rekentoetsen en een toets studievaardigheden moest er natuurlijk ook nog een toets spelling worden gegeven. De opgave bij deze toets is het vinden van de foutief gespelde woorden.

Begrijpend lezen

Wat maakt een entreetoets of cito-toets op de basisschool zo moeilijk?
Natuurlijk is het voor een goed resultaat van groot belang de basisvaardigheden in spelling en rekenen te beheersen. Maar zelfs als deze vaardigheden in orde zijn, hangt het resultaat van een toets in belangrijke mate af van de mate waarin een leerling goed is in begrijpend lezen. En dat geldt niet alleen op de basisschool; in het voortgezet onderwijs spaart het veel tijd en moeite wanneer van een grote hoeveelheid leerstof snel een goede samenvatting gemaakt kan worden. Voor het vinden van de belangrijkste tekstdelen speelt begrijpend lezen ook dan een hoofdrol.

Bij de entree- en cito-toets komt begrijpend lezen terug in alle toetsonderdelen. Niet alleen bij de verschillende taalopgaven, maar ook bij rekenen en studievaardigheden. Alle opgaven worden ook hier in een verhaalvorm gegoten. Veel fouten die bij het onderdeel rekenen worden gemaakt, zijn dan ook terug te voeren op het slecht lezen van de opgave, niet op een gebrek aan rekenvaardigheid.

Eigenlijk is er maar één goed advies van toepassing op het optimaliseren van begrijpend lezen: elke dag lezen, of het een boek is, een stuk uit de krant of zelfs een stripverhaal, oefening baart kunst.